Lubelski lipiec

 DSCF1100

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj, tj. 23.06.2014 miała miejsce w Warszawie Ogólnopolska Pikieta Protestacyjna Związków Zawodowych. Jej uczestnicy, w liczbie kilku tysięcy, spotkali się pod siedziba Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przy ul Wspólnej. W trakcie 2 godzinnej manifestacji wysłuchano wystąpień liderów związkowych, którzy przedstawili powody zorganizowania pikiety, a także zapoznali jej uczestników z postulatami przygotowanymi do złożenia na ręce kierownictwa resortu. W pikiecie uczestniczyli – jak zawsze w tego typu akcjach – również przedstawiciele Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Centrala, z jej Przewodniczącym kol. Jerzym Pilawskim na czele.

Zdjęcia – K. Cieślak

W niedzielę, 4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu. Tego dnia miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze.

04.06.1989

Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.

Porozumienie obejmowało pakiet ustaleń dotyczących zarówno zasadniczej reorganizacji najwyższych organów państwowych - wprowadzenie drugiej izby parlamentu (Senat) i urzędu Prezydenta PRL - jak i kształtu ordynacji wyborczej. Strona koalicyjno-rządowa ustąpiła ze swego najistotniejszego żądania odbycia wyborów z jednej listy i na podstawie wspólnej deklaracji".

Ustalono, że wszystkie miejsca w Senacie oraz 35 proc. miejsc w Sejmie obsadzonych będzie w wyniku wolnej gry wyborczej, natomiast pozostałe 65 proc. posłów zostanie wybranych z list podzielonych między PZPR i jego sojuszników z PRON (w tym 35 z listy krajowej). W ten sposób komuniści zapewniali sobie, jak sądzono, kontrolny pakiet mandatów wystarczający do bieżącego zarządzania państwem, ale praktycznie uniemożliwiali jednostronne zmiany o charakterze konstytucyjnym wymagające 2/3 głosów".

Dzięki ograniczonemu do 100 miejsc składowi Senatu - stwarzali też ogromną szansę wyboru na prezydenta popieranego przez siebie kandydata, ponieważ elekcji tej miały dokonywać obie izby połączone w Zgromadzenie Narodowe.

Ustalenia zawarte wówczas w sprawie wyborów parlamentarnych były jednorazowe. Kolejne wybory miały być już przeprowadzone według zasad całkowicie demokratycznych.

Czytaj więcej: Wybory 4 czerwca 1989 r. - śmiertelny cios dla komunistycznej dyktatury

Jak poinformowała Centralna Komisja Wyborcza, zakończony został proces zgłaszania kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A. Kandydaci zostali zgłoszeni prawidłowo, uzyskując wymaganą Regulaminem Wyborów ilość podpisów poparcia. Wobec faktu, że zgłoszonych zostało 3 kandydatów na 3 przysługujące miejsca mandatowe - nie będzie przeprowadzane głosowanie.

Poniżej, pełny tekst Protokołu Końcowego Centralnej Komisji Wyborczej.

Protok CKW

 Monte Cassino

W nocy z 17 na 18 maja 1944 roku żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego zdobyli wzgórze i klasztor na Monte Cassino jeden z elementów umocnień i fortyfikacji nazywanych Linią Gustawa. Wcześniej nie udało się zdobyć klasztoru, ponosząc przy tym duże straty, Amerykanom, Hindusom, Nowozelandczykom, Francuzom, Brytyjczykom i Południowoafrykańczykom.

Pierwszy szturm Polaków w nocy z 11 na 12 maja 1944 r. został odparty, broniący się niemieccy żołnierze z elitarnej Dywizji Spadochronowej mieli świetne rozeznanie terenu i doświadczenie w tego typu walkach.

Polacy zwycięstwo to okupili dużą daniną krwi – zginęło 923 żołnierzy, 2931 zostało rannych 345 uznano za zaginionych. Polegli głównie młodzi ludzie, w wieku 20-27 lat, w większości ci, którzy wymknęli się śmierci w Związku Sowieckim.

2 Korpusem Wojska Polskiego, utworzonym 21 lipca 1943 r., dowodził gen. Władysław Anders.

Na miejscowy cmentarzu wojennym widnieje napis: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

 

P. Jamróz

Zarząd PKP Cargo rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 32,69 mln zł, czyli 50 proc. zysku skonsolidowanego za rok 2013. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dużo wyższej dywidendy – aż 137,5 mln złotych.

  PKP Cargo 1

  

Wynik na poziomie zysku EBITDA skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe wyniósł 662 mln zł (o 14 proc. mniej niż w 2012 roku), a zysk netto 189 mln zł (wobec 267 mln zł netto w 2012 roku). Natomiast wartości nieskorygowane, to jest pochodzące bezpośrednio ze sprawozdań finansowych, wyniosły odpowiednio 499 mln zł dla zysku EBITDA i 65 mln zł dla zysku netto.

W marcu zarząd PKP Cargo zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 32,69 mln zł, czyli 50 proc. zysku skonsolidowanego za rok 2013. Jednak okazało się, że Walne Zgromadzenie podjęło dziś decyzję o wypłacie dużo wyższej dywidendy – aż 137,5 mln złotych.

Czytaj więcej: Dywidenda w PKP Cargo