Owiadczenie Henryk Grymel 15.04.2015

Alleluja

 

W e s o ł e g o  A l l e l u j a !

Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas będzie dla Was okazją
do odpoczynku i zadumy,
napełni Wasze serca otuchą i nadzieją
oraz doda sił, tak byście mogli zrealizować
wszystkie swoje plany i przezwyciężyć nawet największe trudności.

Serdeczne życzenia radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

składają
Administratorzy Strony

Kolejarze pikietowali przed siedzibą PKP S.A.

W dniu 24 marca 2015 r. przed siedzibą PKP S.A. w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna kolejarzy zorganizowana przez trzy największe kolejowe związki zawodowe tj.: Sekcję Krajową Kolejarzy, Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych i Federację Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Powodem protestu była fatalna sytuacja w spółkach kolejowych, która przejawia się wdrażanymi bądź też zamierzonymi do wdrożenia zmianami restrukturyzacyjnymi wprowadzanymi pod różnymi pojęciami: centralizacji, pionizacji i zamiarem łączenia zakładów.

Działania te prowadzą do degradacji terenowych jednostek organizacyjnych z równoczesnym przeniesieniem zadań na poziom central, co skutkuje zwolnieniami kolejarzy w terenie i zatrudnianiem nowych osób w centralach spółek. To wszystko prowadzone jest w obliczu ciągłego zagrożenia zwolnieniami bez perspektyw godziwych podwyżek wynagrodzeń z permanentnym utrudnianiem działalności związkowej, czego dobitnym przykładem jest traktowanie NSZZ "Solidarność" w PKP S.A. Niestety w swoich działaniach zarządy spółek doprowadzają również do istotnych zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu kolejowego.

Szczególnym zagrożeniem dla kolei jest zamiar prywatyzacji spółek infrastrukturalnych takich jak PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Informatyka oraz zbycie pozostałych akcji PKP S.A. w PKP Cargo. Prywatyzacja bez Paktów Gwarancji Pracowniczych jest złamaniem dotychczasowych porozumień i ustaleń dokonanych z ministrem właściwym do spraw transportu i władzami kolejowych spółek.

Związki zawodowe nie zgadzają się na sygnalizowane powyżej zamierzenia spółek kolejowych inspirowane przez nadzór właścicielski tj. PKP S.A. i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W trakcie pikiety, w której uczestniczyło ponad 1000 kolejarzy z całego kraju, związkowcy przekazali swoje postulaty kierowane do Jakuba Karnowskiego Prezesa PKP S.A.

To kolejny protest kolejarzy, próba zwrócenia uwagi na problemy kolei, krytyczny głos sprzeciwu wobec arogancji i braku dialogu społecznego w branży kolejowej. Domagamy się podjęcia pilnych rozmów z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarządem PKP S.A. pełniącym nadzór właścicielski nad spółkami kolejowymi.

 

red. Stanisław Kokot - Sekretarz SKK

03 24 petycja-page-00103 24 petycja-page-00203 24 petycja-page-003

Kolejowe związki zawodowe wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie planami Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącymi konsolidacji kolejowych przewozów towarowych wokół mniejszych przewoźników należących do spółek Skarbu Państwa. Największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce pozostaje PKP Cargo SA, w której Skarb Państwa nadal ma pakiet kontrolny akcji z odpowiednimi zapisami w Statucie spółki. Jednocześnie spotka pozostaje drugim największym przewoźnikiem w Europie. Budowanie krajowej konkurencji wobec państwowej spółki spowoduje jedynie wzajemne zwalczanie się i szkodliwą konkurencję państwowych firm na ograniczonym rynku kolejowych przewozów towarowych.

 

Więcej w dokumencie poniżej:

Wystpienie ZZ w spr. CARGO 1Wystpienie ZZ w spr. CARGO 2Wystpienie ZZ w spr. CARGO 3

75 lat temu Stalin zlecił rozstrzelanie polskich oficerów

 Katy 2015

 

75 lat temu, 5 marca 1940 roku Józef Sta­lin pod­pi­sał uchwa­łę na pod­sta­wie któ­rej, funk­cjo­na­riu­sze NKWD roz­strze­la­li bli­sko 22 ty­sią­ce pol­skich ofi­ce­rów i jeń­ców wo­jen­nych z obo­zów i wię­zień za­chod­niej Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Za­bi­ja­no ich od kwiet­nia 1940 roku strza­łem w tył głowy w Ka­ty­niu, Char­ko­wie oraz Mied­no­je.

Wśród zamordowanych było: 295 ge­ne­ra­łów, puł­kow­ni­ków i pod­puł­kow­ni­ków, 2080 ma­jo­rów i ka­pi­ta­nów, 6049 po­rucz­ni­ków, pod­po­rucz­ni­ków i cho­rą­żych, 1030 ofi­ce­rów i pod­ofi­ce­rów po­li­cji, stra­ży gra­nicz­nej i żan­dar­me­rii, 5138 sze­re­gow­ców po­li­cji, żan­dar­me­rii, służ­by wię­zien­nej i agen­tów wy­wia­du oraz 144 urzęd­ni­ków, ob­szar­ni­ków, księ­ży i osad­ni­ków.

3 kwiet­nia 1940 r. NKWD roz­po­czę­ło li­kwi­da­cję obozu w Ko­ziel­sku, a dwa dni póź­niej obo­zów w Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie. Z Ko­ziel­ska 4404 jeń­ców prze­wie­zio­no do Ka­ty­nia i za­mor­do­wa­no strza­ła­mi w tył głowy.

3896 jeń­ców ze Sta­ro­biel­ska za­bi­to w po­miesz­cze­niach NKWD w Char­ko­wie, a ich ciała po­grze­ba­no na przed­mie­ściach mia­sta w Pia­ti­chat­kach.

6287 jeń­ców z Ostasz­ko­wa roz­strze­la­no w gma­chu NKWD w Ka­li­ni­nie, obec­nie Twer, a po­cho­wa­no w miej­sco­wo­ści Mied­no­je. Łącz­nie za­mor­do­wa­no 14 587 osób.

Ko­mu­ni­stycz­ne władze Związ­ku Ra­dziec­kie­go przez lata twier­dzi­ły, że zbrod­ni na Po­la­kach do­ko­na­li Niem­cy. Do­pie­ro 13 kwiet­nia 1990 roku rząd Związ­ku Ra­dziec­kie­go przy­znał, że zbrod­nię po­peł­ni­ło NKWD, a dwa lata póź­niej Borys Jel­cyn ujaw­nił pierw­sze do­ku­men­ty.

Józef Sta­lin zmarł 5 marca 1953 roku, dokładnie 13 lat po pod­pi­sa­niu zbrod­ni­cze­go aktu. Jest to nie­zwy­kle sym­bo­licz­ny zbieg oko­licz­no­ści, nie jest to jednak akt dzie­jo­wej spra­wie­dli­wo­ści. Bowiem o spra­wie­dli­wo­ści bę­dzie można mówić, kiedy po­zna­my wszyst­kie ta­jem­ni­ce zbrod­ni ka­tyń­skiej, kiedy po­zna­my wszyst­kie do­ku­men­ty z daw­nych ar­chi­wów so­wiec­kich i miej­sca spo­czyn­ku wszyst­kich ofiar NKWD.

Rosja nie roz­li­czy­ła zbrod­ni, w 2004 roku za­koń­czy­ło się 14-let­nie śledz­two ro­syj­skiej pro­ku­ra­tu­ry woj­sko­wej. Sę­dzio­wie uzna­li, że mord nie był zbrod­nią lu­do­bój­stwa i ni­ko­go nie po­sta­wi­li przed sądem.

Piotr Jamróz

Rząd Ewy Kopacz nie spełnia swoich obietnic! Koalicja PO-PSL deklarowała, że będzie żyło się lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych. Rośnie skala ubóstwa, bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, a płace w sferze budżetowej są zamrożone od sześciu lat. Miliony pracowników zmuszono do zatrudniania się na umowach „śmieciowych". Nie ma stabilizacji w życiu rodzinnym i zawodowym!

Akcja ulotkowa 1Akcja ulotkowa 2