W dniu 18 listopada 2014 r. w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach sporu zbiorowego. W związku z faktem, że stanowiska Stron w poszczególnych kwestiach są rozbieżne, Strony zgodnie poddały zawisły między nimi spór zbiorowy etapowi mediacji. Nazwisko mediatora zostanie wskazane przez Zarząd PKP CARGO S.A. do dnia 21 listopada 2014 r., natomiast termin pierwszego spotkania w ramach mediacji w sporze zbiorowym ustalono na 24 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

Protokół ze spotkania:

Protok 18.11.2014 1

Protok 18.11.2014 2Protok 18.11.2014 3Protok 18.11.2014 4Protok 18.11.2014 5Protok 18.11.2014 6

W dniu 17 listopada br., w siedzibie Spółki w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. ze Strona Społeczną w ramach prowadzonego dialogu społecznego. 

Poniżej - Protokół ze spotkania:

 Protok 17.11.2014 1Protok 17.11.2014 2

 Protok 17.11.2014 3

W dniu 29 września 2014 Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność w PKP CARGO oraz inne związki zawodowe wystąpiły do Zarządu PKP CARGO S.A. domagając się realizacji szeregu istotnych dla pracowników postulatów. Zarząd Spółki w czasie prowadzonego dialogu społecznego odmówił realizacji najistotniejszych postulatów, w tym m.in. zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza czy postulatu dotyczącego wyłączenia ze Spółki zaplecza warsztatowego i innych istotnych części działalności np. spraw kadrowych czy finansowych.

Wobec takiej postawy Zarządu PKP CARGO S.A. Związki Zawodowe, które wysunęły postulaty zdecydowały w dniu 29 października 2014 r. zakończyć prowadzenie procedury dialogu i rozpocząć spór zbiorowy domagając się realizacji przez Zarząd PKP CARGO wysuniętych postulatów.

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" postanowiła zorganizować wiec poparcia dla wysuniętych postulatów. Wiec odbył się przed siedzibą PKP CARGO S.A przy ulicy Grójeckiej 17 w Warszawie w dniu 6 listopada o godzinie 10.00. W wiecu uczestniczyłą również spora reprezentacja Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala z jej Prezydium i Przewodniczącym na czele.

W tym samym dniu, o godz. 11.00 w Warszawie, w siedzibie PKP CARGO S.A., odbyło się kolejne spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych w ramach sporu zbiorowego. Porozumienia ponownie nie osiągnieto, a w związku z faktem, iż w niektórych obszarach konieczne jest przeprowadzenie dodatkwych analiz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. zaproponował kontynuowanie prowadzenia rozmów w trybie sporu zbiorowego na nastepnym spotkaniu, którego termin Strony ustaliły na dzień 18 listopada 2014 r.

Dokumenty ze spotkania są dostępne na stronie internetowej Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A.

www.solidarnosc-cargo.pl

K. Cieślak

 

 

Apel

Plakat

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. Pielgrzymujemy do Maryi w roku duszpasterskim, którego mottem są słowa: „Wierzę w Syna Bożego” by podjąć refleksję nad stanem naszej wiary.

Zaproszenie

Program

 

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" został zakończony.

 

 Delegaci
 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wybrał członków Komisji Krajowej na kadencję 2014-2018. Spośród delegatów na KZD z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obok przewodniczącego Piotra Dudy do składu KK wybrani zostali:  Bogdan Biś, Piotr Czypionka, Jerzy Goiński, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Sławomir Kozłowski, Justyna Latos, Henryk Nakonieczny i Waldemar Sopata.

Członkiem Komisji Krajowej jest również Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Komisja Krajowa na kadencję 2014-2018 liczy 104 osoby. 56 zostało wybranych w głosowaniu przez delegatów Krajowego Zjazdu, pozostali to przewodniczący regionalnych zarządów związku i szefowie sekretariatów branżowych. Wybór na stanowisko przewodniczącego w tych strukturach oznacza automatycznie wejście w skład Komisji Krajowej.

W Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 Region Śląsko-Dąbrowski reprezentować będzie Halina Cierpiał.

Komisja Krajowa, po ukonstytuowaniu się, zebrała się na pierwszym posiedzeniu, wybierając na wniosek Przewodniczącego nowe Prezydium. W skład Prezydium weszli: Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Jerzy Jaworski – zastępca,  skarbnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, Ewa Zydorek – sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Henryk Nakonieczny – członek prezydium.
 
Przed zakończeniem Zjazdu, Delegaci otrzymali kopię Dekretu Papieskiego, na mocy którego ks. Jerzy Popiełuszko został ogłoszony patronem NSZZ "Solidarność".