W sobotę 3 października, Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Katowicach świętowała XXXV lat istnienia Związku. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Niepokalanego Poczęcia NMP, w trakcie której wzruszające słowa do związkowców - kolejarzy wygłosił ksiądz proboszcz Parafii Adrzej Suchoń. Reprezentowane były wszystkie niemal spółki kolejowe, zarówno przez pracowników, jak i kierownictwo, obecni byli szefowie Związku z Zarządu Regionu, a także Krajowej i Regionalnej Sekcji Kolejarzy. Byli też politycy oraz poczty sztandarowe a wśród nich poczet sztandarowy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Centrala.

 

Katowice 03.10.2015

 

Po Mszy, jej uczestnicy udali się do Parku Śląskiego w Chorzowie, gdzie w Restauracji "Marysin Dwór" odbyła się dalsza część uroczystości. Zasłużeni członkowie Związku zostali wyróżnieni medalami "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". Wśród wyróżnionych znalazło się też liczne grono Członków naszej Komisji Zakładowej. Po części oficjalnej i obiedzie, rozpoczęło się wspólne grillowanie i zabawa przy muzyce. Impreza była bardzo udana, głównie dzięki znakomitej organizacji, za co Stanisław Hrustek, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Katowicach otrzymał gorące podziękowania od wszystkich jej uczestników.

Podzikowanie RN

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. ogłasza z dniem 1 października pełną gotowość strajkową we wszystkich zakładach Spółki. - Datę strajku wyznaczymy na 5 dni przed jego rozpoczęciem zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - informuje Henryk Grymel, szef kolejowej "Solidarności".

Jednocześnie komitet strajkowy zwrócił się w liście otwartym do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rady Nadzorczej PKP S.A. i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z apelem o zainteresowanie sytuacją w spółce. "Mamy uzasadnione obawy, że obecny sposób zarządzania spółką PKP CARGO S.A. prowadzi do utraty pozycji rynkowej spółki i spadku jej wartości"- piszą przedstawiciele KKPS. - Zarząd prowadzi szereg działań prowokacyjnych wobec związków zawodowych, które mają wywołać protesty społeczne i strajk, a wszystko po to by odpowiedzialność za spadek wartości akcji, utratę kontraktów na przewozy i złą kondycję spółki zrzucić na związki zawodowe - wyjaśnia Grymel. - W ten sposób próbuje ukryć złe zarządzanie.

W piśmie związkowcy przypominają, że w czasie trwania negocjacji nad corocznym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników, w ramach sporu zbiorowego pomiędzy zarządem Cargo a związkami zawodowymi, rada nadzorcza podjęła uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia zarządowi w kwocie 10 tys. zł. na jednego członka zarządu. - To było działanie obliczone na wywołanie protestów społecznych - mówi Grymel - Tak jak to, że w trakcie mediacji zarząd doprowadził do podpisania protokołu rozbieżności, chociaż strona związkowa chciała dalej prowadzić mediacje i podpisać porozumienie.

Komitet Protestacyjno Strajkowy wymienia kolejne działania na szkodę spółki podejmowane przez zarząd. Zmiany organizacyjne, wyprzedawany majątek spółki, pracownicy masowo kierowani na nieświadczenie pracy. W spółkach zależnych obsadzani są na wysokopłatnych stanowiskach ludzie z klucza polityczno-towarzyskiego. Wydawane są też wielomilionowe środki na firmy doradcze i kancelarie prawne. - Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak negatywne skutki dla spółki będzie miał strajk, toteż zostanie on ogłoszony tylko i wyłącznie jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki by go uniknąć i osiągnąć porozumienie - podkreśla lider kolejowej "Solidarności" - Dlatego w liście otwartym apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które spowodują powstrzymanie szkodliwej i destrukcyjnej polityki Zarządu PKP CARGO S.A.

Komunikat 5 KKPSList KNF ABW RN 1List KNF ABW RN 2

Związkowcy odwołani z Rady Nadzorczej PKP Cargo

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło uchwały ws. odwołania Krzysztofa Czarnoty oraz Marka Podskalnego ze składu rady nadzorczej spółki.

Uzasadnieniem odwołania Marka Podskalnego oraz Krzysztofa Czarnoty ze składu rady nadzorczej jest „utrata zaufania w związku z konfliktem interesów członków rady nadzorczej". Reprezentują oni związki zawodowe w spółce. – Na jednym z ostatnich posiedzeń rady nadzorczej przedstawiciele związków, którzy pobierają za obecność 10 tysięcy złotych, nie wywiązali się ze swoich obowiązków i nie zagłosowali za podwyżkami. Dlaczego? Bo są w konflikcie interesów jako funkcjonariusze związków – mówił niedawno prezes PKP SA Jakub Karnowski. Na początku września Podskalny i Czarnota otrzymali opinię prawną o działaniu na szkodę spółki. Nie chodzi o to, by w radzie nie było członków załogi, tylko o to, żeby te same osoby nie prowadziły jednocześnie sporu z zarządem. Zasiadający w radzie nadzorczej związkowcy domagali się informacji o spółce, do których jako członkowie rady mieli prawo, a następnego dnia przychodzili z tymi informacjami na negocjacje płacowe z zarządem – powiedziała dziś portalowi Money.pl osoba zbliżona do władz spółki.

Zmiany w statucie sprzeczne z prawem?

Dziś zatwierdzono również zmiany w statucie spółki PKP Cargo, o których można przeczytać w tym miejscu. Zmiany dotyczą głównie określenia koniecznych kompetencji członków rady nadzorczej, w szczególności tych wybranych przez pracowników. W treści zaproponowanej przez akcjonariusza znajdują się zapisy mówiące o tym, że członek zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.

Zdaniem związkowców, zmiany te są sprzeczne z prawem. Chodzi o to, że pakt gwarancji pracowniczych zapewnia udział trzech przedstawicieli związków w radzie nadzorczej i jednego w zarządzie spółki. „Zmiany w statucie spółki unicestwią partnerstwo i dialog społeczny. A trzeba pamiętać, że pakt gwarancji pracowniczych stanowi prawo w rozumieniu kodeksu pracy” – przekonuje Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Zdaniem strony związkowej właściciel, wykluczając z rady nadzorczej dotychczasowych przedstawicieli pracowników, ingeruje w uprawnienia wynikające z paktu w sposób nieuprawniony. „Niedopuszczalne jest, by właściciel w sposób jednostronny decydował, kto może być przedstawicielem pracowników” – pisali w liście do minister Wasiak związkowcy.

Żadna władza nie lubi jak jej patrzy się na ręce (...) ale tylko ekipa bankomatów posunęła się do tego, żeby odwoływać związkowców z rady nadzorczej – komentuje wiceprzewodniczący Federacji ZZP PKP Jan Przywoźny. Jak dodaje, odwołani mieli wieloletnie doświadczenie w pracach w radzie i dobre przygotowanie merytoryczne.

Czy będzie strajk w PKP Cargo?

Wkrótce skonfliktowane z zarządem związki zawodowe mają podjąć decyzję o strajku w PKP Cargo. Zdaniem Karnowskiego związkowcy są gotowi wykoleić działalność PKP Cargo w walce o zaledwie 40 złotych dalszych podwyżek (na portalu "RK" analizowaliśmy, że rozbieżność jest większa – przyp. JM).

Na dzisiejsze decyzje Rady Nadzorczej negatywnie zareagowali inwestorzy. Akcje spółki spadły o trzy procent.

Żródło: JM, Rynek Kolejowy, 29.09.2015 r.

List Karnowskiego 001List Karnowskiego 002

W związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Związek Pracodawców Kolejowych Porozumienia z 17.04.2003 r. zawartego pomiędzy ZPK a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w ZPK - Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" podjęła szereg działań w tej sprawie. Oto one: 

Reperkusje 001Reperkusje 002Reperkusje 003Reperkusje 004